Συλλογή συσκευασιών φυτοφαρμάκων

O Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από αγροτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν σε σημαντικό τμήμα της έκτασής του, δεδομένης της ποιοτικής αναβάθμισης του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια, προσφέρει τη δυνατότητα ειδικής διαχείρισης των κενών, ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα εν λόγω απόβλητα είναι επικίνδυνα λόγω των υπολειμμάτων φαρμάκων που περιέχουν και η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006).

Έχοντας συνάψει σύμβαση με ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος προσφέρει τη δυνατότητα στους αγρότες/πολίτες να συμμετέχουν στη μείωση του ποσοστού των αποβλήτων που διοχετεύονται στο ΧΥΤΑ, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, έχουν τοποθετηθεί κάδοι προσωρινής αποθήκευσης σε σημεία υδροληψίας τεσσάρων περιοχών του Δήμου: Θέρμη, Βασιλικά, Τριλόφο και Κάτω Σχολάρι, όπου οι αγρότες μπορούν να πλένουν και να απορρίπτουν χρησιμοποιημένα πλαστικά και μεταλλικά δοχεία φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

⦁          Συλλέγονται μόνο άδεια πλαστικά & μεταλλικά δοχεία φυτοφαρμάκων (όχι πλαστικά/αλουμινένια σακουλάκια, όχι σακιά λιπασμάτων).

⦁          Τα δοχεία πρέπει να έχουν πλυθεί.

⦁          Απαγορεύεται η ρίψη δοχείων που δεν είναι τελείως άδεια.

⦁          Τα δοχεία πρέπει να απορρίπτονται με τα καπάκια τους καλά κλεισμένα, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση οσμών.

⦁          Μην απορρίπτετε πλαστικά ή αλουμινένια σακουλάκια ή σάκους λιπασμάτων

Το πρόγραμμα αφορά μόνο συσκευασίες επικίνδυνων ουσιών.

Μην απορρίπτετε συσκευασίες που δεν αφορούν επικίνδυνες ουσίες (π.χ. συνήθως τα υγρά διαφυλλικά λιπάσματα δεν είναι επικίνδυνα). Εάν έχετε αμφιβολία συμβουλευτείτε το γεωπόνο με τον οποίο συνεργάζεστε.

Δήμος Θέρμης

Δ/νση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

2ο χλμ. Θέρμης Τριαδίου – 57001 Θέρμη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 478 010 (εσωτ. 152), 2310 478045

Similar Posts