Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (έτος 2023)

Ξεκίνησε η έρευνα της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για την Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος διαρθρωτικών ερευνών, που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού σε αυτές.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών, ανά τριετία, καθώς και τη Βασική Έρευνα για τη Διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, ανά δεκαετία, με τη μορφή Απογραφής όλων των εκμεταλλεύσεων. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

H έρευνα θα διενεργηθεί αποκλειστικά με συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΛΣΤΑΤ (web εφαρμογή) με ηλεκτρονικά μέσα (tablets ή φορητούς Η/Υ) από τους ερευνητές, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τους κατόχους των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ή από τους ίδιους τους κατόχους με τη βοήθεια των ερευνητών.

Αν ανήκετε στους κατόχους γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που έχουν επιλεγεί για την Έρευνα, θα ειδοποιηθείτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον Ερευνητή της περιοχής σας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Έρευνας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

α) ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet για αυθεντικοποίηση,

β) με τη βοήθεια Ερευνητή από την ΕΛΣΤΑΤ, με προσωπική συνέντευξη με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην οικία του κατόχου της εκμετάλλευσης είτε τηλεφωνικά.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι χρήσιμα για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα στοιχεία που θα υποβάλετε στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του ερωτηματολογίου σας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Ασφάλεια δεδομένων

Τα στοιχεία της Έρευνας Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr.

Similar Posts