Ξεκινά η ανακύκλωση τηγανέλαιων στο δήμο Θέρμης

Ένα ακόμη βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αποβλήτων πραγματοποιεί ο δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το νέο αυτό βήμα αφορά τη συλλογή χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια) τα οποία καταλήγουν σήμερα, είτε στο αποχετευτικό δίκτυο είτε απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων λαδιών δημιουργεί προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων καθώς και στο περιβάλλον εν γένει και προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους, ο δήμος Θέρμης, δια του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία «EAST WEST GREECE M.I.K.E.» η οποία αναλαμβάνει στο εξής τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωσή τους και την εκτροπή τους από την ταφή.

Με βάση την υπογραφείσα σύμβαση ο ανάδοχος ξεκινά την εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια) που περιλαμβάνει εγκατάσταση κάδων, συλλογή/μεταφορά, διάθεση προς επεξεργασία, ανακύκλωση, ανάκτηση. Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους χωρητικότητας έως 200 λίτρων οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του δήμου.

Σε ειδικούς κάδους

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο ανάδοχος θα τοποθετήσει αρχικά 40 κάδους ειδικών προδιαγραφών με αντικλεπτικό σύστημα, για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η χωροθέτηση των κάδων θα γίνεται εγγράφως από τον Δήμο και η Εταιρεία οφείλει να τοποθετεί τους κάδους μόνο στα χωροθετημένα σημεία. Αναλόγως της πορείας του προγράμματος ο αριθμός των κάδων θα μεταβάλλεται, έπειτα από γραπτή συναίνεση του Δήμου.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη δωρεάν τοποθέτηση των κάδων, τη συλλογή των εν λόγω αποβλήτων με δικά της μέσα, την κατ’ αποκλειστικότητα ολική διαχείριση του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων, τη διατήρηση σε καλή κατάσταση και την καθαριότητα των ειδικών κάδων συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια) και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή βανδαλισμού. Επίσης, την προσκόμιση ανάλυσης των ποσοτήτων των συνολικά συλλεχθέντων υλικών στο Δήμο Θέρμης ετησίως ή κατόπιν αιτήματος του Δήμου, τις σχετικές ετήσιες βεβαιώσεις-καταχωρήσεις στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) καθώς και ανακεφαλαιωτικό πίνακα απολογισμού στον οποίο θα αποτυπώνονται ρητά και με ευκρίνεια οι ποσότητες υλικών που έχει συλλέξει κατά τον παρελθόντα χρόνο με αναλυτική παράθεση στοιχείων που θα προσδιορίζουν την προέλευσή τους (ποσότητα ανά συλλέκτη/κάδο).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής με δυνατότητα επέκτασης εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ετησίως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το ποσό των χιλίων ευρώ, να εκδίδει κάθε χρόνο ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και λιπών (η τελική ποσότητα θα καθορίζεται αναλόγως των αναγκών του Δήμου), τα οποία θα διανέμονται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Τα οφέλη

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα αποφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη, και συγκεκριμένα:

– Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα υγρά απορρίμματα θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, καθώς έως σήμερα απορρίπτονται είτε εντός των αποχετεύσεων, ρυπαίνοντας ενίοτε τον υδροφόρο ορίζοντα, είτε εντός των κάδων συλλογής απορριμμάτων επιβαρύνοντας τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

– Άμεση οικονομική ωφέλεια από εξοικονόμηση πόρων για καθαρισμό των αποχετεύσεων, καθώς πολλά αποχετευτικά προβλήματα προκύπτουν από τα απορριπτόμενα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη (τηγανέλαια) και για πληρωμή τελών ταφής, καθώς πολλά χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη (τηγανέλαια) περιέχονται σε πλαστικές συσκευασίες που απορρίπτονται σε κάδους και καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

– Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του Δήμου σε δράσεις και πολιτικές σεβασμού του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και πράσινης οικονομίας και τέλος

– Άμεσο όφελος για το Δήμο από την προσφορά, εκ μέρους της Εταιρείας ανταποδοτικού ποσού και δράσεων. Να το αγκαλιάσουν οι δημότες

Σε δήλωσή του, μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος ανέφερε τα εξής: «Είναι γεγονός πλέον ότι τα προγράμματα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας και αποτελούν προτεραιότητα της δημοτικής αρχής στις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των μαγειρικών ελαίων επιτάσσει την ξεχωριστή συλλογή τους και την παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής για την προώθησή τους προς ανακύκλωση. Το νέο αυτό ρεύμα ανακύκλωσης δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και συνεπώς και στους δημότες μας, καθώς το κόστος για την παράδοση των ελαίων είναι μηδενικό και καλύπτεται από τις επιχειρήσεις συλλογής. Ωστόσο η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος όπως και όλων των προγραμμάτων ανακύκλωσης χρειάζεται απαραιτήτως την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Γι’ αυτό καλώ όλους τους δημότες μας να αγκαλιάσουν αυτήν τη νέα προσπάθεια».

Πως γίνεται η ανακύκλωση

Η ανακύκλωση αφορά τα μαγειρικά έλαια (όχι τα λάδια μηχανής). Τα οφέλη από την ορθή διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι πολλά. Κατ’ αρχάς δεν βουλώνουν οι σωληνώσεις στο σπίτι και δεν δημιουργούνται τεράστιοι όγκοι λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους. Ένα λίτρο χρησιμοποιούμενου λαδιού καταστρέφει 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού, ενώ η φύση χρειάζεται για να το απορροφήσει. Μέσω της ανακύκλωσης παράγεται βιοντίζελ, ένα καύσιμο μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει κατά 90% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα εξής:

– μετά το μαγείρεμα αφήνουμε το λάδι να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC).

– τοποθετούμε το λάδι σε πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια ενός χωνιού.

– κλείνουμε πολύ καλά το πλαστικό δοχείο και το πηγαίνουμε στον πιο κοντινό πορτοκαλή Be Green κάδο.

– Ο ειδικός κάδος έχει στο πάνω μέρος του ένα πορτάκι το οποίο θα πρέπει να κατεβεί προς τα κάτω έως ότου σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια τοποθετούμε μέσα στην υποδοχή που έχει δημιουργηθεί το μπουκάλι με το λάδι (συσκευασία έως δέκα λίτρων), κλεισμένο πολύ καλά. Τέλος, κατεβάζουμε το πορτάκι ώστε να το επαναφέρουμε στην αρχική θέση του.

Που τοποθετούνται κάδοι

Α/Α        ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

1             Κεντρική οδός Θέρμης Πανοράματος-έναντι FINTNESS CENTER, Θέρμη

2             Καραολή & Δημητρίου 55 με Μαρίνου Αντύπα, Θέρμη

3             Δημοκρατίας, δίπλα στο Δημαρχείο Θέρμης, Θέρμη

4             Αεροπορίας, Εκκλησία Αγ. Γεωργίου, Θέρμη

5             Δημοκρατίας, Εκκλησία Αγ. Νικολάου, Θέρμη

6             Βασ. Ταβάκη-Πετρούλα, Θέρμη

7             Ελευθερίου Βενιζέλου 20,πλησίον ταβέρνα Τάκος, Θέρμη

8             Καπετάν Χάψα & Θ. Λίτσα, Θέρμη

9             6ο χλμ Λεωφ. Χαριλάου-Θέρμης δίπλα στον Μασούτη, Θέρμη

10           LIDL, στην γωνία του πάρκινγκ, Θέρμη

11           Πίσω από την Κοινότητα, Καρδία

12           Προφήτη Ηλία-Κυκλάδες, Τρίλοφος

13           Εκκλησία Αγίου Αθανασίου, Τρίλοφος

14           Πλησίον 2ου Γυμνασίου, Τρίλοφος

15           Ε.Ο. Μουδανίων-Θεσ/νίκης 52,Πρατήριο Καΐσης, Τρίλοφος

16           Κεντρική πλατεία, Τρίλοφος

17           Πάρκο ( λαϊκή αγορά κάθε Σάββατο), Πλαγιάρι

18           Μιαούλη, δίπλα στην στάση του λεωφορείου, Πλαγιάρι

19           ΑΠΣ Ορφέας Γυμναστήριο, Πλαγιάρι

20           Σταδίου 12, Εφέσου, Πλαγιάρι

21           Πίσω από την Κοινότητα (μεταφέρθηκε από Εκκλησία), Νέο Ρύσιο

22           Έξω από το σχολείο, δίπλα στους κάδους, Νέο Ρύσιο

23           Αγ. Πατέρων, είσοδος Τριαδίου, Μασούτης, Τριάδι

24           Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Τριάδι

25           Εκκλησία, Νέα Ραιδεστός

26           Βενιζέλου & Θράκης γωνία, Νέα Ραιδεστός

27           Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Νέα Ραιδεστός

28           Εκκλησία, Λακκιά

29           Ε.Ο. Ρυσίου- Βασιλικών (Φώφης Πατίκα), πλησίον Smile Market (ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), Βασιλικά

30           Εκκλησία Κων/νου & Ελένης, Βασιλικά

31           Δημαρχείο-ΚΑΠΗ, Βασιλικά

32           Κοινότητα, Σχολάρι

33           Εκκλησία, Άγιος Αντώνιος

34           Εκκλησία, Σουρωτή

35           Ε.Ο. Ν. Ρυσίου -Αρναίας, έξω από το σχολείο, Αγία Παρασκευή

36           Πολιτιστικός σύλλογος – πλατεία, Αγία Παρασκευή

37           Έξω από το ΚΑΠΗ, Ταγαράδες

38           Εκκλησία, Ταγαράδες

39           ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΕΡΟΥ 24, Θέρμη

40           1ο Λύκειο Θέρμης – Ραφαηλίδου-Παπαδάκη Κυριακή 2, Θέρμη

Similar Posts